Voyd

Voyd- platter off
Voyd three-motor turntable with three-phase PSU
Voyd
showing split-pahse PSU for the three motors
nickmcb

Voyd


05 Jan 2008 14:33
1320

Return to “VoyD”